کد پیشواز ایرانسل سینا شعبانخانی خوش آن روزی

کد پیشواز ایرانسل سینا شعبانخانی خوش آن روزی

 ۴۴۱۸۵۷۴ / خوش آن روزی / سینا شعبانخانی

بخشی از متن همین ترانه خوش آن روزی سینا شعبانخانی:

خوش آن روزی که باهم می نشستیم قلم بر دست رو کاغذ
مینوشتیم
قلم بشکست و کاغذ بر هوا رفت
نمیدانم عزیز ِ من کجا رفت!
قلم بشکست و کاغذ بر هوا رفت
نمیدانم عزیز ی من کاج رفت
های ملک بانو های ملک بانو
شیشه ی ِ عمرت شکسته
از رفتن ِ تو غبار ِ غم
روی ِ قلب ِ من
نشسته
های ملک بانو های ملک بانو
شیشه ی ِ.عمرت شکسته
از رفتن ِ تو غبار ِ غم
روی ِ قلب ِ من
نشسته

نوشته کد پیشواز ایرانسل سینا شعبانخانی خوش آن روزی اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.