راه های تقویت مو ها

صفحه اصلی / راه های تقویت مو ها

راه های تقویت مو ها
موها تاثیر بسزایی در زیبایی وهمچنین  اعتماد بنفس افراد دارند.
ما میتوانیم  با استفاده از ماسک های طبیعی ویا شیمیایی مو های خود را تقویت ننماییم
روغن زیتون ،تخم مرغ وحنا برای تقویت موها بسیار مفید می  باشند.